0
Jūsu pirkumu grozs
0 Prece — 0
Jūsu grozs ir tukšs

Atteukumu iespējas

Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma12. pantu, „atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību”.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Norādījumi par atteikumu

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – Firma B un S SIA, Tilta iela 14, Sarkandaugava, Rīga, Latvija , Mob.: +371 26147172 Tālrunis.: 67392505, http://www.BunS.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas ( izņemot papildu izmaksas, kas radušās ar piegādes veidu ), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā, preces kopā ar čeku un pārējo dokumentāciju, kas tika saņemta veicot prikumu, Jums jānosūta vai jāapiegāda pašam atpakaļ uz Tilta iela 14, Sarkandaugava, Rīga, Latvija bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Jums ir tiesības nepieņemt preci preces piegādes brīdī, ja tā ir bojāta vai tai ir bojāts iepakojums, vai arī tā pēc izskata un iepakojuma varētu neatbilst Jūsu pasūtītajai.

SIA "B un S" neglabā noslēgtos pirkuma līgumus.

Jūsu uzmanībai!

Saskaņā ar noteikumu Nr. 255 22. punktu,Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. Šis noteikums neattiecas uz līgumiem, ja līguma priekšmets ietver gan preci, gan pakalpojumu;

22.2. preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;

22.3. prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

22.4. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

22.5. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

22.6. prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

22.7. līgums ir noslēgts par alkoholiskā dzēriena piegādi, par kura cenu ir panākta vienošanās līguma noslēgšanas laikā, ja tā piegādi var veikt pēc 30 dienām un tā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt;

22.8. patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

22.9. patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;

22.10. tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi vai žurnāli, izņemot gadījumu, ja tie tiek piegādāti saskaņā ar abonēšanas līgumu;

22.11. līgums noslēgts atklātā izsolē;

22.12. līgums noslēgts par izmitināšanas pakalpojumiem (izņemot līgumus par dzīvojamo telpu īri), preču pārvadāšanu, transportlīdzekļu īri, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā;

22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

Svarīgi! Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izprātnē patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību. Iespēja pieņemt preci atpakaļ no juridiskās personas tiek vērtēta katram pieteikumam individuāli.

Ar prieku palīdzēsim!

su BunS.lv !

PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

Sastādīšanas vieta un datums:

Rīgā, 20___.gada ___. _______________

 

Pārdevējs: Firma B un S SIA

Reģ.Nr.: 40003109229

Juridiskā adrese: Rīga, Slāvu iela 25A - 20, LV-1073

Pārdevēja pārstāvis:

 

Patērētāja vārds,uzvārds:___________________________________________________________

Patērētāja personas kods:___________________________________________________________

Patērētāja pasta adrese:____________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs:_________________________________________________________

Preces iegādes datums: 20___.gada ____. _____________ Preces iegādes cena:_______________

Preces nosaukums:________________________________________________________________

Atteikuma tiesību izmantošanas iemesli (ja vēlaties varat neaizpildīt): _______________________ ________________________________________________________________________________Ar šo es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. un 12.pantu.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

 

Atteikuma tiesību apraksts:

 • Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 • Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

  • līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

  • distances līguma;

  • līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.

 • Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums un adrese norādīta šajā veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam.

 • Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta).

 • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas. Šādā pašā termiņā pārdevējs informē patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā un informē par kārtību kādā patērētājs var saņemt atpakaļ preci (ja tas, pēc atteikuma nosūtīšanas, jau to ir nodevis pārdevējam).

 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

 • Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • - līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

  • preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu; - tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

  • līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

  • līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

  • līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

  • līgums noslēgts izsolē;

  • pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;

  • pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

 

Patērētāja paraksts un atšifrējums: ___________________________________________________

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu: ____________________________________________

(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)