0
Jūsu pirkumu grozs
0 Prece — 0
Jūsu grozs ir tukšs

PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA

 

Sastādīšanas vieta un datums:

Rīgā, 20___.gada ___. _______________

 

Pārdevējs: SIA "B un S"

Reģ.Nr.: 40003109229

Juridiskā adrese: Rīga, Slāvu iela 25A - 20, LV-1073

Pārdevēja pārstāvis:

 

Patērētāja vārds,uzvārds:___________________________________________________________

Patērētāja personas kods:___________________________________________________________

Patērētāja pasta adrese:____________________________________________________________

Patērētāja telefona numurs:_________________________________________________________

Preces iegādes datums: 20___.gada ____. _____________ Preces iegādes cena:_______________

Preces nosaukums:________________________________________________________________

Atteikuma tiesību izmantošanas iemesli (ja vēlaties varat neaizpildīt): _______________________ ________________________________________________________________________________Ar šo es, kā patērētājs, informēju, ka vēlos izmantot patērētāja atteikuma tiesības, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. un 12.pantu.

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar atteikuma tiesības regulējošiem noteikumiem.

 

Atteikuma tiesību apraksts:

 • Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), atdot preci, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

 • Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:

  • līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;

  • distances līguma;

  • līguma par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku.

 • Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums un adrese norādīta šajā veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu pārdevējam.

 • Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci pārdevējam (ja prece vai lieta ir saņemta).

 • Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu, vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam visas viņa veiktās iemaksas. Šādā pašā termiņā pārdevējs informē patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā un informē par kārtību kādā patērētājs var saņemt atpakaļ preci (ja tas, pēc atteikuma nosūtīšanas, jau to ir nodevis pārdevējam).

 • Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (tajā skaitā, iepakojuma pilnīgu un nevainojamu saglabāšanu).

 • Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • - līgumu par pakalpojuma sniegšanu sāk pildīt ar patērētāja piekrišanu pirms šo noteikumu 9.punktā minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām un pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

  • preču vai pakalpojumu cena ir atkarīga no finansu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs nevar kontrolēt, un pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs jau pirms līguma noslēgšanas ir informējis patērētāju par atteikuma tiesību izmantošanas neiespējamību;

  • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu; - tiek piegādāti laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli;

  • līgums saistīts ar azartspēļu vai izložu pakalpojumiem;

  • līgums noslēgts, izmantojot tirdzniecības automātu vai automatizētu tirdzniecības vietu;

  • līgums noslēgts ar telekomunikāciju operatoru, izmantojot sabiedriskos maksas tālruņus;

  • līgums noslēgts izsolē;

  • pārtikas preces, dzērienus vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces patērētāja mājās, darbavietā vai citā viņa atrašanās vietā pastāvīgi piegādā tirdzniecības aģents;

  • pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs pēc līguma noslēgšanas par izmitināšanas vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanu vai izklaides pasākumiem apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

 

Patērētāja paraksts un atšifrējums: ___________________________________________________

Pārdevēja atzīme par veidlapas saņemšanu: ____________________________________________

(pārstāvja paraksts, atšifrējums un datums)